БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ӨЛЗИЙТ СУМ
ЗАРЛАЛ
Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
Төлөвлөгөө

                                                                                                          БАТЛАВ

                                                                                                              ӨЛЗИЙТ СУМЫН ЗАСАГ

 ДАРГА                              Д.ЦЭДЭНСОДНОМ

                                                                                                                                      .........оны ......сарын.......

 

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ӨЛЗИЙТ СУМЫН

 ЗАСАГ ДАРГЫНТАМГЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ

 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

 

 2016 оны 01 дүгээр сарын 25                                                                                                                                                            Улаан- Уул 

 

Хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан

 

 

Арга хэмжээ /гарц/-ний шалгуур үзүүлэлт/ тоо, чанар, хугацаа/ -ийн хүрэх түвшин

Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин

 

 

1

2

3

4

 

 

НЭГ: Төрийн албаны стандартыг хангаж, төрийн үйлчилгээг сайжруулах

 

 

Төрийн албаны стандартыг хангах ажлын хүрээнд

 

 

1.1.1.Иргэний танхимын үйл ажиллагааг эрх зүйн туслалцааны төвтэй уялдуулах

 

Төрийн үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй иргэдийн санал хүсэлтийг тогтмол авдаг байх боломжоор ханган ажиллуулах

Төрийн албан хаагч бүр ажлын нээлттэй ил тод байдлыг хангаж ажиллан, иргэний танхимаар тогтмол мэдээлэл хийдэг байх

Засаг даргын Тамгын газар

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралтай зөвшилцөн

 

 

1.1.2.Төрийн байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа ажлын мэдээллийг хүртээмжтэй, тогтмол болгох, цахим мэдээллийг хэрэгжүүлэх

Сумын вэб сайт, цахим хуудсыг тогтмол баяжуулан  гаргаж, мэдээллийг шинэчлэн иргэдийн мэдээлэл хүлээн авах боломжийг бүрдүүлэх

Иргэдэд шаардагатай төрийн мэдээллийг хүргэх боломжийг бүрдүүлэх

Хариуцаж хэрэгжүүлэх ажилтантай болж тогтмолсон байх

ЗДТГ, бусад байгууллагууд

 

 

1.1.3.Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн дүрмийг чанд мөрдүүлэх, ажлын байранд болон албан үүрэг гүйцэтгэж байх үедээ архи, согтууруулах зүйл хэрэглэх асуудлыг хатуу хориглох, аливаа нэг намын хүчинд үйлчлэхгүй байх зарчмыг хэрэгжүүлэх

Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн дүрмийг чанд мөрдүүлэх, ажлын байранд болон албан үүрэг гүйцэтгэж байх үедээ архи, согтууруулах зүйл хэрэглэх асуудлыг хатуу хориглох, аливаа нэг намын хүчинд үйлчлэхгүй байх асуудлыг хэвшүүлж ажиллах

Төрийн албаны ёс зүйг зөрчсөн үйлдэл санаатайгаар гаргах, ажлын байранд болон албан үүрэг гүйцэтгэж байх үедээ архи, согтууруулах зүйл хэрэглэсэн, нэг намын хүчинд үйлчлэхгүй байх тухай хуулийг зөрчсөн, албан тушаалтан өөрийн санаачлагаар ажлаас чөлөөлөгдөх болон, ажил олгогчийн шийдвэрээр чөлөөлөх зарчмийг хэрэгжүүлнэ.

Засаг даргын Тамгын газар

   М.Батаа

 

 

1.1.4.Төрийн албан хаагчид авлигаас ангид байж, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллах

Холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчилж, авлигаас ангид байх бүх нөхцлийг бүрдүүлэх

Төрийн албан хаагч бүр авлигын талаар зөрчил гаргахгүй ажилладаг болно

Засаг даргын Тамгын газар

   М.Батаа

 

 

1.1.5.Төрийн албан хаагчдын хариуцлага сахилгыг сайжруулж иргэдэд үйлчлэх үүрэг хариуцлагыг нь дээшлүүлэх

Тамгын газрын дотооод журам, үр дүнгийн гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулан урамшуулал, хариуцлагын тогтолцоог улам боловсронгуй болгон ажиллах

Хариуцлагын механизмыг боловсронгуй болгох, ажлын байрны тодорхойлолтод өөрчлөлт оруулах замаар гүйцэтгэх үүргүүдийг тодорохой болгосон байна

Засаг даргын Тамгын газар

   М.Батаа

 

 

1.1.6. Албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдөж хэрэгжүүлэх, архив бичиг хэргийн талаарх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх

Албан хэрэг хөтлөлтийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн тодорхой ажил зохиох

Албан хэргийн стандартыг бүрэн хангаж ажиллаж чадахгүй байгаа албан хаагчдыг сургаж дадлагажуулах, ажилдаа хариуцлагагүй үйлдэл удаа дараа гаргасан албан тушаалтанд хариуцлага тооцдог болох асуудлыг хэрэгжүүлнэ

Засаг даргын Тамгын газар

   М.Батаа, В.Уугантуа

 

 

1.1.7.Төрийн албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж, ажлын байрны нөхцлийг сайжруулах

Нийгмийн асуудлыг шийдэх талаар ажлын төлөвлөгөө, дотоод журамд тодорхой тусгаж хэрэгжүүлэх

Төрийн албан хаагчдийн нийгмийн асуудал сайжирч, ажлын бүтээмж дээшилсэн байна

Засаг даргын тамгын газар

   М.Батаа, Д.Сайханцэцэг

 

 

1.1.8.Төрийн байгууллагын ажлын үнэлгээ, хяналт шинжилгээний ажлын үр нөлөөг сайжруулж, ажиллах

Дотоодын мониторинг хийдэг байх, ажлын дутагдал зөрчлийг цаг алдалгүй засаж хэвших

Ажлын үр дүн дээшилсэн байна

Засаг даргын Тамгын газар

   М.Батаа, О.Намжирмаа

 

 

1.1.9.Иргэний бүртгэлийн архивын цахим санг бүрдүүлэх бэлтгэл ажлыг эхлүүлэх

Мэдээийн санг байгуулах ажлын явцыг сайжруулах

Мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулагдсанаар иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ иргэдэд хөнгөн шуурхай болно

Цахим мэдээлллийн санг хүн бүр ашиглаж мэддэг болсон байх

Засаг даргын Тамгын газар

   М.Батаа, Б.Бямбадулам

 

 

1.2 Төрийн албыг чанаржуулж, сургалт мэдээллийн ажлыг төлөвлөн хэргэжүүлэх

 

 

1.2.1.Төрийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны талаарх хууль тогтооомжийг хэрэгжүүлж, ил тод нээлттэй тендерийн аргыг хэрэгжүүлж, хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэх

Төрийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны талаарх хууль тогтооомжийг хэрэгжүүлж, ил тод нээлттэй шударга явуулах журам зарчмыг хэрэгжүүлэх

Бараа ажил үйлчилгээний ажлын чанар сайжирч, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана

Засаг даргын Тамгын газар

   М.Батаа, Д.Сайханцэцэг

 

 

1.2.2.Орон нутагт батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хяналтыг төгөлдөржүүлэх 

Хууль тогтоомжийг сурталчилах хэрэгжүүлэх ажлыг сайжруулах

 

Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллана

Засаг даргын Тамгын газар

   М.Батаа

 

 

1.2.3.Үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжүүлж үр дүнд хүргэх

Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого

Монгол мал хөтөлбөр

Төрийн албан хаагчдыг сургалт хөтөлбөр

Төрийн албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг сайжруулах хөтөлбөр

Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагаа хөтөлбөр

Оюутан- цэрэг хөтөлбөр

Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр

Хөтөлбөр бүрийг хариуцах эзэнтэй болгон тооцож дүгнэдэг мэдээлдэг байх

Засаг даргын Тамгын газар

   Б.Хүрэлбаатар, Б.Азжаргал, О.Намжирмаа

 

 

1.2.4.Сургалт сурталчилгааны  жагсаалт гарган хэрэгжүүлэх

Малчид төлчдийн зөвлөгөөн сургалт:

“Яруу найргийн баяр” хийх

Гамшгаас хамгаалах сургалт

Архив албан хэрэг хөтлөлтийг сайжруулах сургалт

Хууль эрх зүйн шинэчлэл сургалт

Хүний нөөцийн удирдлага

 Цэргийн насны залуучуудын дунд явуулах сургалт

Сургалтын графикчилсан төлөвлөгөөг урьдчилан гаргах иргэд мэдээлэл авах боломжтой газар тавьж суртчилан сургалтад хамрагдах боломжийг нэмэгдүүлэх

Засаг даргын Тамгын газар

   М.Батаа, Б.Хүрэлбаатар, Б.Азжаргал, О.Намжирмаа, Д.Сайханцэцэг

 

 

1.1.3.“Өрхтөй харилцах дэвтэр” –ийн ашиглалтыг сайжруулж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх

Өрхтөй харьцах дэвтэр” –ийн зорилго үр нөлөөг иргэдэд сайтар таниулж үр дүнтэй ажил болгох

Өрх бүр дэвтэрээ ашиглаж хэвшин, төр иргэн хоорондын харилцааны гол хэргэсэл болгон ашиглах

Засаг даргын Тамгын газар

О.Энхболд, багийн Засаг дарга нар

 

 

 

1.2.6.Улсын  болон орон  нутгийн татварын  орлогын  төлөвлөгөөг жигд  ханган  биелүүлэх

Төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтмол биелүүлэх арга хэмжээ авах

Татварын орлогын төлөвлөгөөг жигд хангаж орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ

Засаг даргын Тамгын газар

Д.Сайханцэцэг, Г.Эрдэнэсан

 

 

 

1.2.7.Төсвийн  зарлагын  үр  ашиг, үр дүнг  дээшлүүлж, төсвийн  тухай  хуулиар  сургалт  явуулах

-Төсвийн  орлогыг бүрдүүлж зардлыг бууруулах зорилт тавьж ажиллах

Орлого нэмэгдэж, зарлагыг бууруулсан байна

Засаг даргын Тамгын газар

Д.Сайханцэцэг, Г.Ганчимэг

 

 

1.2.8. 2016 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглах

-Хөрөнгө  оруулалтын  ажил  хугацаандаа  чанартай  хийгдсэнээр

-Төсвийн тухай хуулийн 60,3

Хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, иргэдийн оролцоог хангана

Засаг даргын Тамгын газар

Д.Сайханцэцэг

 

 

1.2.9..Статистикийн  мэргэжилтнийг өөрчлөн дадлагажуулах,   хэрэглэгчдийг  статистик мэдээ, мэдээллээр  шуурхай  хангах

Эмхэтгэлийн тоо мэдээллийг  гаргаснаар

Мэдээллийн сан  бий  болсоноор

Ажилтныг дадлагажуулах, Статистик мэдээллийн санг бий болгоно

Засаг даргын Тамгын газар

   М.Батаа, Б.Бямбадулам

 

 

1.2.10.Төрийн жинхэнэ алба хаагчийн томилгоог хуулийн дагуу хийх /ТАТХ-ийн 17 дугаар зүйлийн хэрэгжилт/

Хуулийг мөрдөж ажиллана. 

Томилгоо хууль журмын дагуу шударга явагддаг болно

Засаг даргын Тамгын газар

   М.Батаа

 

 

1.2.11.Төрийн алба хаагчдын сургалтын төлөвлөгөө болон сумын хүний нөөцийн хөтөлбөр боловсруулж  хэрэгжүүлэх

Сургалтын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх

Мэргэжил боловсролоо дээшлүүлж ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ

Засаг даргын Тамгын газар

   М.Батаа, О.Намжирмаа

 

 

1.2.12..Байгууллагад цаг бүртгэлийн системтэй болох

Байгууллага бүр цахим цаг бүртгэлийн системийг нэвтрүүлнэ.

Цахим мэдээллийн сүлжээ нэвтрүүлж цаг ашиглалтыг сайжруулах

Засаг даргын Тамгын газар

Д.Сайханцэцэг, А.Ариунболд

 

 

1.2.13.Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах салбар нийгэмлэгтэй хамтран ажиллах

Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах салбар нийгэмлэгийн ажлыг сайжруулах, дэмжлэг

үзүүлж ажиллах

Нийгэмлэгийн ажлыг сайжрүүлж, үр дүнг дээшлүүлнэ

Засаг даргын Тамгын газар

   Б.Хүрэлбаатар

 

 

1.2.14.И-офисс дотоод удирлагын систем нэвтрүүлэх

Дотоод сүлжээ нэвтрүүлсэн байгууллагын тоог нэмэгдүүлэх

Дотоод сүлжээ нэвтэрснээр ажлын үр нөлөө сайжрах

Засаг даргын Тамгын газар

   М.Батаа, О.Намжирмаа

 

 

Хоёр: Хөдөө аж ахуйн бодлого, зорилтыг хангах

 

 
  1. Мал аж ахуй, газар тариалан хөгжүүлэх бодлого

 

 

2.1.2.Мал аж ахуйг хөгжүүлэх  зорилтыг хангаж ажиллах

- Мал аж ахуйн байгалийн эрсдэл даах чадавхийг бэхжүүлж, хашаа, хорооны хангамжийг нэмэгдүүлэх

- 2-оос доошгүй эрчимжсэн аж ахуйг байгуулж, шинээр 3- аас доошгүй хашаа хороо барьсан байх

-Малын чанарыг сайжруулах төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх бодлого төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг МЭҮ-ийн тасгаар сар тутам гаргуулж хэрэгжилтийг хангуулах

- Эрчимжсэн аж ахуй байгуулах ажилд дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн байна

- Шинээр хашаа хороо барьж МАА, материаллаг баазыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн ажил зохиосон байна

- Малын үүлдэр угсааг сайжруулах талаар бодитой өөрчлөлт гаргана.

Засаг даргын Тамгын газар

О.Энхболд

 

 

2.1.2. Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдийн борлуулах боловсруулах чиглэлийн үйлдвэрлэлийг дэмжих

-Иргэд малчдын дунд сургалт сурталчилгааг сайжруулж, үйлдвэрлэл эрхлэн хөгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, төсөлд хамруулах

Үйлдвэрлэл эрхлэн хөгжүүлэх боломж бүрдсэн байна.

Засаг даргын Тамгын газар

О.Энхболд, Б.Азжаргал

 

 

2.1.3. Малжуулах бодлого хэрэгжүүлж цөөн малтай малчдын амьдралыг дээшлүүлэх

- Малжуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, өрхүүдийг сонгох

Малжуулах өрхүүдийг сонгож бодитой дэмжлэг үзүүлнэ

Засаг даргын Тамгын газар

О.Энхболд, багийн Засаг дарга нар

 

 

2.2 Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх стратегийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх

 

 

 

 

2.2.1.“Ногоон хувьсгал” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:

20,0 тн үрийн нөөц сан бүрдсэн байна.

Сум үрийн нөөцтэй болно

Засаг даргын Тамгын газар

Б.Азжаргал

 

 

2.2.2.Хүнсний ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлэх, хадгалалт, борлуулалтын оновчтой сүлжээ бий болгож, хүнсний ногоо хадгалах агуулах, зоорь барихыг дэмжих

-Хувь хүн албан байгууллагад зоорийн аж ахуй хөгжүүлэх хөдөлгөөн өрнүүлэх

-Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдийн тоог нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

Зоорь хүлэмжийн аж ахуй хөгжүүлэхийн ач

холбогдлыг сурталчилсан сургалт явуулж, хэрэгжүүлэх бодитой ажил зохионо

Засаг даргын Тамгын газар

Б.Азжаргал

 

 

2.2.3.Тэжээлийн ургамал тариалалтыг нэмэгдүүлэх, сум өөрийн хадлангийг талбайтай болох

-Хүнсний ногоо тариалж  хураан авах ургацын хэмжээг урьд оноос нэмэгдүүлэн, тэжээлийн ургамлыг 30-аас доошгүй га-д тариалах

- Үрийн туслалцаа үзүүлж, таримал ургамал тариалах ажлыг өргөжүүлнэ

- Сум өөрийн хадлангийн талбайтай болсон байх

Засаг даргын Тамгын газар

Б.Азжаргал

 

 

2.2.4. Ногоон хувьсгал хөтөлбөрийн дагуу Чацаргана бусад жимс, жимсгэний аж ахуй эрхлэх  нөхцөл бололцоог бүрдүүлэн дэмжиж ажиллах

10-аас доошгүй га-д хүргэнэ.

Чацаргана тариалах иргэдэд газар олгох болон бусад дэмжлэг үзүүлнэ

Засаг даргын Тамгын газар

Б.Азжаргал, Т.Мөнхжаргал

 

 

2.3. Хүнсний баталгаат байдал, хүнсний талаарх бодлогыг хэрэгжүүлэх

 

 

2.3.1.Хүнсний хангамж, хүнсний аюулгүй баталгаат байдал хөтөлбөр зорилтын хүрээнд:

 

 

2.3.2.Эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалан, гахай, тахианы аж ахуй эрхлэх чиглэлээр боловсруулсан төсөл, санаачлагыг дэмжин хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах ажлыг зохион  байгуулна.

Сумын хөгжлийн сан болон бусад эх үүсвэрээс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх

Дэмлэг үзүүлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авсан байна.

Засаг даргын Тамгын газар

  О.Намжирмаа

 

 

2.3.3.Орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүн шалгаруулах үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж “Нэг сум-нэг бүтээгдэхүүн”, Нэг үйлдвэр-нэг бренд”   бодлогыг хэрэгжүүлэн бүсийн болон бусад төвлөрсөн томоохон арга хэмжээнд үйлдвэрлэгчдийг өргөнөөр оролцуулах

-Сумын  бренд бүтээгдэхүүнтэй болох үйл ажиллагааг өрөгтгөх

-Оролцох үйлдвэрлэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх

 

 

 

Брэнд бүтээгдэхүүнийг бодлогоор дэмжсэн байна

Засаг даргын Тамгын газар

  Б.Хүрэлбаатар, О.Энхборд, Б.Азжаргал

 

 

2.3.4.Сумын брэнд бүтээгдэхүүнийг шалгаруулж тохирлын гэрчилгээ авч баталгаажуулах

Гүүний айраг, нутгийн ааруулыг шинжилгээ судалгаанд өгч баталгаажуулан брэнд бүтээгдэхүүн болгох ажлыг зохион байгуулах

Брэнд бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрлэлийг өрөгтгөх

Засаг даргын Тамгын газар

  Б.Хүрэлбаатар, О.Энхборд, Б.Азжаргал

 

 

2.3.5. Сумын төвийн ундны ус түгээх худагт ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж тавиулах

Төхөөрөмж тавих асуудлыг шийдвэрлэх

Төхөөрөмж тавигдаж ундны усны чанар сайжирснаар

Засаг даргын Тамгын газар

  М.Батаа, О.Намжирмаа

 

 

Гурав: Дэд бүтэцийг хөгжүүлэх талаар

 

 

 

 

 

3.1.1.Сумын  дэд бүтцийг  сайжруулах бодлогын зорилт:

 

 

3.1.2. Сумын төвд засмал зам тавих зураг хийлгэж, өрөгтгөл хийж  сайжруулах

Ажлын зураг төсөв гаргаж хэрэгжүүлэх ажил зохиох

Мэргэжлийн байгууллагаар зураг төсөв хийлгэж тендер зарлаж хийлгэнэ

Засаг даргын Тамгын газар

М.Зоригт

 

 

 

3.1.3.Сумд орон сууцжуулах ажлыг эхлүүлэх

 

 

- Иргэдийн захиалга авч газрын асуудлыг шийдсэн байх

- Ахуйн үйлчилгээний төвтөй болох

Иргэдээс санал авч орон сууцжуулах ажлыг эхлүүлнэ

 

Засаг даргын Тамгын газар

М.Зоригт, М.Батаа

 

 

 

3.1.4. Ахуйн үйлчилгээний үйлдвэрлэлийг өргөтгөх

 Бодлого боловсруулж үйлдвэрлэлийг өрөгтгөх ажлыг  хэрэгжүүлэх

Иргэдийн санал асуулга явуулж асуудлыг шийдвэрлэнэ

Засаг даргын Тамгын газар

  Б.Хүрэлбаатар

 

 

Дөрөв: Эзэнтэй монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

 

 

4.1.1. Эзэнтэй монгол хүн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:

4.1.2. ЖДҮ-ийг дэмжих сан, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр     хөдөлмөрийн насны ажилгүй иргэдийг ажлын байраар хангаж, орлогын эх үүсвэртэй  болгон, ажилгүйдлийг бууруулна.

Сумын бодлогыг боловсруулж, хөдөлмөрийн хэлтэст хүргүүлж хэрэгжүүлэх

 

Хөдөлмөрийн хэлтсээс төсөл, хөтөлбөрт хамрагдах замаар  авах  ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн байна.

Засаг даргын Тамгын газар

  Б.Хүрэлбаатар

 

 

4.1.3. "Эзэнтэй Монгол" хөтөлбөр хэрэгжүүлэх замаар ногоон ажлын байрыг дэмжиж, бага орлоготой иргэдийг түр ажлын байраар хангах, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлнэ

.

Хөтөлбөрт хамрагдах хүний судалгааг гаргаж дэс дараатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх

Иргэдийн санал судалгааг авч ажлын байраар хангах ажил зохиосон байна

Засаг даргын Тамгын газар

  Б.Хүрэлбаатар, Т.Мөнхжаргал, Д.Энхтайван

 

 

4.2: Нийгмийн түншлэлийн бодлогын зорилт

 

 

4.2.1. Төр үйлдвэрчний холбоо, ажил олгогч, иргэний нийгмийн байгууллагын түншлэлийг хөгжүүлэх

4.2.2.Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн хэлэлцээр байгуулж, хэрэгжүүлнэ.

4.2.3. Нийгмийн 3 талт хэлэлцээрийг шинэчлэн гаргаж, хэрэгжүүлэх

Хэлэлцээрийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр нөлөөг сайжруулах

 

Гэрээ хэлэлцээрүүдийг бодитой гаргаж шинэчлэх

Тодорхой ажил зохиосон байна

 

Гэрээ хэлэлцээрт 3 талын эрх үүргийг тодорхой тусган байгуулж хэрэгжилтийг дүгнэн хэлэлцдэг болох

Засаг даргын Тамгын газар

  Б.Хүрэлбаатар

 

 

Тав : Эрүүл чийрэг Монгол хүн зорилтыг хангах хөтөлбөр арга хэмжээ

 

 

5.1.Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр

 

 

5.1.1. Сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт эрүүл мэндийн чиглэлээр тусгасан зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд:

 

 

5.1.2. “Эрүүл өрх” аяныг өрнүүлж, хүн амыг эрүүл мэнддээ анхаардаг болгох дадал хэвшил олгох, ЭМ-ийн үззлэг үйлчилгээнд иргэдийг бүрэн хамруулах

“Эрүүл өрх” аяныг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх ажлын удирдамж чиглэлийг гаргаж хэрэгжүүлэх, хүн бүрийг ЭМ- ийн үзлэгт хамруулах

Өрх хүн амын мэдээллийг доторхой болгож хүн нэг бүрийг уг аянд хамрагдах боломжоор хангасан байна.

Хүн бүр ЭМ-ийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан байна.

Засаг даргын Тамгын газар

  Б.Хүрэлбаатар

 

 

5.1.3..“Эрүүл сум, баг,  сургууль, цэцэрлэг, хотын эрүүл мэнд” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.

Хөтөлбөрийг суртчилж хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөр хэлэлжүүлнэ

Засаг даргын Тамгын газар

  Б.Хүрэлбаатар

 

 

Зургаа : Эрдэм боловсролтой монгол хүн

 

 

6.1. Боловсролын салбарын бодлогыг дэмжих ажлын хүрээнд зохиох ажил

 

 

6.1.1. Сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт боловсролын салбарыг хөгжүүлэх талаар тусгасан зорилтыг хэрэгжүүлэх

  -Гэр цэцэрлэгийг баг бүрт ажиллуулж сургуулийн өмнөх боловсролыг хөгжүүлэх асуудлыг багийн Засаг дарга нарын гэрээнд тусган хэрэгжүүлэх

Гэр цэцэрлэгийн тоо нэмэгдэж хүүхдийн сурах орчин сайжрана

 

 

Засаг даргын Тамгын газар

  Б.Хүрэлбаатар

Сурүууль

Ө.Хашбилэг

 

 

 6.1.2. Сургалтын орчин нөхцлийг сайжруулж багшлах боловсон хүчний хангамж, ур чадварыг дээшлүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх

 

 

Тодорхой ажлуудыг төлөвлөн дэс дараалалтайгаар авч хэрэгжүүлэх

Үр дүн гарахуйц бодитой ажлуудыг хэрэгжүүлнэ

 

 

 6.1.3.Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх

 

 

СӨБ-ын хамран сургалтыг өмнөх оны түвшинээс нэмэгдүүлсэн байх

Хамран сургалтыг явуулах боломжийг бүрдүүлсэн ажил зохиосон байна

 

 

6.1.4. Сургуулийн байр болон дотуур байрны орчин нөхцлийг дээшлүүлэх

Дотуур байрыг цэвэр бохир  усыг тогтмол ажиллагаатай  болгох

Цэвэр бохир усны шугамын засвар хийх боломжийг судалж, ажиллагааг тогтмолжуулах

Засаг даргын Тамгын газар

  Б.Хүрэлбаатар

Цэцэрлэг

Б.Баттулга

 

 

6.1.5.Боловсролын салбарт хэрэгжих хөтөлбөр арга хэмжээний хүртээмж үр нөлөөг сайжруулах зорилт:

 

 

 

 6.1.6. “Авьяас” хөтөлбөр, “Насан туршийн боловсрол олгох сургалт” зэрэг хөтөлбөр, арга хэмжээний хүртээмж үр нөлөөг сайжруулах

 Хөтөлбөрүүдийг хариуцан хэрэгжүүлэх байгууллага албан тушаалтнуудын чиг үүргийг тодорхой болгох

Хөтөлбөрүүдийг хариуцан хэрэгжүүлэх байгууллага албан тушаалтнуудын чиг үүргийг тодорхой болгосон байна

Засаг даргын Тамгын газар

  Б.Хүрэлбаатар

Сурүууль, Цэцэлэг Ө.Хашбилэг, Б.Баттулга

 

 

 

6.2. Соёл, спортын салбарын талаар

 

 

6.2.1. Сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт соёл, спортыг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд:

 

 

6.2.2. Соёлын байгууллагын ой тэмдэглэх ажлыг дэмжиж туслалцаа үзүүлэх

Ойг зохион байгуулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг ИТХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулж ажил хэрэг болгох, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх

Ойн хүрээнд тодорхой ажил хийхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн байна

Засаг даргын Тамгын газар

  М.Батаа, Ц.Амгалан

 

 

 

6.2.3. Соёлын өвийг хамгаалах

Урд жилүүдэд төлөвлөгдөн хийгдээгүй дутуу ажлуудыг хэрэгжүүлэх, “Соёлын өвөө-дээдлэн уламжлуулая” хөдөлгөөн өрнүүлэх